Valmanifest

Värmdö är för viktigt för att överlämnas bara till politiker

Skärgårdspartiet är ett ideologiskt obundet parti, vars syfte är att öka Värmdöbornas livskvalitet,
valfrihet och möjlighet att bestämma över sin egen vardag, oavsett var man bor i kommunen. Vi
behöver inte ta hänsyn till något moderparti, vi finns och verkar för Värmdöborna.
Värmdöbornas insyn och därmed ökad demokrati är ett måste. Det borde vara lätt för alla att följa
hur beslut tas och på vilka grunder. Demokrati och insyn kräver också mod av politiker, mod att
lyssna och se processen som ett effektivt underlag inför beslut.
Vi vill
• öka medborgarinflytande inför alla större frågor
• ta in synpunkter från verksamheten som berörs inför beslut
• ha en kontinuerlig dialog med medborgarna, även mellan valen
• involvera unga i demokratiska beslut
• ha bra kvalitet på konsekvensanalyserna inför beslut

Max 20 minuter till skolan

Vi vill se fler förskolor och skolor i samtliga kommundelar och vi vill ha mindre barngrupper och
klasser, framför allt för de yngre barnen. Allt för att barnen ska få de bästa möjligheterna att efter
egna förutsättningar verkligen lära för livet.
Vi ser skolorna på våra öar som resurser, inte bara för att underlätta för öborna, utan även för att
kunna utveckla lärande på distans och för att barn som har svårt i stora grupper ska kunna få en
fristad för att utvecklas.
Skolorna måste få rimliga och långsiktiga förutsättningar.
Det ska inte vara en ekonomisk fråga vilken skola man har möjlighet att välja för sina barn. Vi vill att
avståndet till den skola man har valt ska avgöra om man får SL-kort eller inte, oavsett var skolan
ligger.
• Vi kommer att arbeta för fler, inte större, förskolor och skolor där förskolegrupper och
klassers storlek anpassas efter barnens behov och förutsättningar, inte efter vad som är mest
effektivt ur lokalsynpunkt.
• Förskolor ska i möjligaste mån finnas i närområdet för att förenkla vardagen och inte vara
större än att varje barn känner sig sett och väl omhändertaget.
• Full valfrihet ska gälla för skolvalet. Oavsett grundplacering ska SL-kort/skolskjuts ges för färd
till valfri skola om avståndet motiverar det.
• Alla ska ha samma möjlighet oavsett om man bor på en ö eller på fastlandet.

Lagstiftning är alltid golv -aldrig tak

Vem ska bestämma vem som duschar dig när du blir gammal, du själv eller kommunens politiker?
Frågan kan låta absurd, men i kommuner där det saknas valfrihet eller som i Värmdö där valfriheten
nedmonteras så flyttas beslutanderätten från medborgarna till kommunen.
Vi tror att den som bor i Värmdö kommun är kapabel att ta kloka beslut gällande sin egen vardag och
att det är kommunens skyldighet att förse medborgarna med en palett av möjliga goda val.
Skärgårdspartiet valmanifest
Det gäller även inom LSS. Alla människor är unika. En person med funktionsvariation ska ges
möjlighet till samma livskvalitet som alla andra, vilket innebär unika insatser för att nå dit. Vi ser
möjligheten – inte svårigheten, och framför allt inte bara kostnaden. De lagstadgade rättigheterna
ska ses som golv, en lägstanivå.
• Valfrihet ska finnas inom skola och äldreomsorg.
• Upphandlingar ska utgå från önskad kvalitet.
• Det ska finnas ett rikt utbud av seniorbostäder och trygghetsboenden för våra pigga seniorer
• Boenden med kommunalt tillsynsansvar ska kännetecknas av högsta kvalitet. En garanterad
kvalitet gör det lätt att välja.

En fungerande infrastruktur

Många på Värmdö är beroende av transporter och kommunikationer för att få vardagen att gå ihop.
På fastlandet är det biltransporter och infartsparkeringar som måste fungera. Från öarna är det
båttransporter och replipunkter.
Vi kan inte blunda för att vi behöver fler och bättre vägar. Om någon av våra ”huvudvägar” blockeras
så måste det finnas alternativ. Vi kan inte heller vänta på att Trafikverket ska lösa allt innan vi bygger
vårt samhälle. Vi måste ta eget ansvar också.
När det gäller skärgårdstrafiken så är det ofta viktigare med en fast basturlista året runt än många
och varierande turer. En utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik är ett måste, oavsett var man bor
i kommunen. Det måste vara enkelt att förflytta sig.
Vi vill:
• öka antalet infartsparkeringar där det finns tät kollektivtrafik.
• att, där så är möjligt, byggs infartsparkeringar i närheten av förskolor och skolor. Så kan
barnen skjutsas till och från skolan, men de vuxna ta sig till och från jobbet med
kollektivtrafiken.
• att infartsparkeringar fortsatt ska vara gratis.
• Att det byggs laddstolpar på infartsparkeringar och vid replipunkter.
• bygga en ny infart mot Ingarö från stan.
• arbeta för ”tvärkommunikationer” inom kommunen, både på land och på vatten.

Samhällsbyggnad på lång sikt

Vi vill se ett Värmdö som växer i takt med sina medborgare. Det betyder att vi främst vill verka för att
fritidshusområden permanentas och först därefter bebygga nya områden. Nyexploatering ska ske i
kollektivtrafiknära lägen. Det innebär oftast kring våra centrumområden och på våra större öar.
Värmdös lokala karaktär av bebyggelse bör bevaras. På fastlandet kan det innebära att
villabebyggelse med stora tomter ska värnas. På kärnöarna vill vi att byggnationen ska möjliggöra
kvarboende och inflyttning.
• Vi kommer att arbeta för en långsiktig planering när det gäller exploatering och byggande av
vägar. Då menar vi inte bara 10 år framåt, utan för flera decennier framöver.
• Vi måste prioritera VA-utbyggnad i fritidshusområden.
• För områden som ligger utanför kommunalt VA vill vi verka för gemensamma VAanläggningar
• Vi vill underlätta byggande av hyresbostäder på öar utan fast landförbindelse
Skärgårdspartiet valmanifest
• Det måste bli lättare att hitta en ledig hyresbostad vid förändringar i livet – en Värmdökö
som baseras på behov snarare än kötid behöver tas fram.
• Fler hyresbostäder måste byggas inom kommunen.
• Vi kommer att verka för en aktiv markstrategi. Vi behöver ta möjligheten att styra över
utvecklingen i kommunen.
• Kommunen ska ha en strategi för att skapa samarbetsavtal med samfällighetsföreningar och
liknande, för att kunna samordna infrastrukturutveckling

En sund ekonomi

Grunden för att skapa en välmående kommun är en sund ekonomi. Vi ska verka för en god
hushållning av skattemedlen och att skatteuttag och avgifter inte ska vara högre än vad som är
absolut nödvändigt. Värmdömedborgarna ska uppleva att de får bra valuta för sina skattepengar. Vi
ska med andra ord vara en ”rättskattekommun”.
Vi vill:
• att kommunen arbetar för att avgifterna inte ska vara högre än för jämförbara kommuner
• att skatten ska ligga på den nivå där kvalitetsmålen uppfylls, varken högre eller lägre
• Att kärnverksamheterna prioriteras, framförallt förskola/skola, äldreomsorg och LSS.

Natur och miljö

Många Värmdöbor har valt kommunen som sitt hem just för närheten till naturen. Vi ska värna de
höga naturvärdena och vår unika skärgårdsmiljö, både på fastlandet och på våra öar.
Vi vill:
• att kommunen arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna för det marina livet,
exempelvis genom risvasar för abborrar och flera våtmarker där gäddor kan leka.

Säkerhet och trygghet

Ett säkert Värmdö är en trygg plats att leva på. Oavsett var du befinner dig ska du känna dig säker.
Därför vill vi bygga bort osäkra miljöer, lysa upp mörka gångstråk och få tillbaka närpolisen till
Värmdö.
Vi vill:
• ha en närpolisstation på Värmdö
• minska antalet utsatta platser
• förbättra det förebyggande arbetet så att färre hamnar i alkohol- och drogberoende

Kultur

Vårt unika arv i porslinstillverkningen är värt att värna!
Värmdö är ett kluster för olika konstnärsinriktningar och vi vill att dessa syns och berikar vår vackra
kommun.
Vi ska erbjuda ett rikt kulturliv för alla åldrar, men med speciellt fokus på barnens kulturupplevelse.

Idrott

Idrotten förenar, utvecklar och inspirerar. Att idrotta är viktigt för hälsan och i en tid när allt fler blir
stillasittande ska Värmdö kommun agera för att öka engagemanget och stimulera till mer glädjefylld
rörelse, oavsett ålder. Det behövs flera nya idrottsanläggningar i kommunen och vi ser gärna att
dessa byggs i kollektivtrafiknära lägen och centralt på kärnöarna i samarbete med lokala intressenter.
Vi vill:
• att Farstaborg byggs om till kombinerad konstgräsplan och bandyplan
• att nuvarande grusplan på Ekvallen används till att bygga nya inomhushallar för ishockey,
handboll och tennis med mera, så att verksamheten kan fortgå ostört medan byggen pågår.

Företagande och entreprenörskap

Värmdö kommun har enormt många företag. De flesta är små, därför är kommunens viktigaste
uppgift att förenkla för den som vill starta eller växa sitt företag. Arbete i hemkommunen, på
fastlandet liksom på öarna, skapar livskvalitet, ger skatteintäkter och minskar miljöpåverkan. Vi skall
ge goda förutsättningar och underlätta för allt företagande liksom även kulturens verksamheter.
Vi vill:
• att servicenivån till företagen och dess intresseorganisationer ökar. Kommunen ska vara en
medspelare, inte en motpart, i frågor som berör företagen.
• att kommunen tar fram en plan för att få fram mer mark för företagsparker
• att kommunen i sina upphandlingar aktivt uppmuntrar till konsortiebildning bland lokala
företag vid större upphandlingar