Stadgar Skärgårdspartiet

Antagna vid ordinarie årsstämma 2022-06-08
1 §       Ändamål m.m. 
Skärgårdspartiet Värmdö (partiet) är en ideell förening som har till ändamål att bilda opinion för ett stärkt medborgar- och brukarinflytande och en utvecklad kommunal demokrati i Värmdö kommun. Partiet ska ställa upp kandidater till allmänna val och verka för att dessa blir valda. Styrelsen har sitt säte i Värmdö kommun, Stockholms län.
2 §       Organisation
Partiets högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämman fastställer partiprogram, utser partistyrelse och revisorer samt kan besluta om alla ekonomiska frågor och om ansvarsfrihet för partistyrelsen. Partistyrelsen är föreningens verkställande organ. Partistyrelsen beslutar i alla övriga frågor inom ramen för partiprogrammet och de ekonomiska ramar som årsstämman har fastslagit.
3 §       Medlemskap
Till medlem ska den antas som är över 15 år, vill och kan förväntas komma att verka för partiets ändamål, rätta sig efter dess stadgar och som är kommunmedlem i Värmdö kommun. Fråga om antagande av medlem prövas av partistyrelsen eller den partistyrelsen därtill utser. Fråga om uteslutning av medlem prövas av årsstämman, dock endast efter förslag av partistyrelsen. Medlem ska erlägga medlemsavgift som fastställs kalenderårsvis. Årsstämman kan besluta att möjliggöra stödmedlemskap i partiet. Stödmedlemskap medför inte rösträtt vid årsstämman eller någon annan rätt till insyn i partiet.
4 § 	 Årsstämman
Årsstämma ska avhållas senast i mars månad varje år samt därutöver när styrelsen det påkallar. Vid årsstämman har varje medlem som vunnit medlemskap senast kalenderåret dessförinnan lika rösträtt. Förslag från medlemmar till årsstämman ska ha inkommit senast 31/12 föregående år. Kallelse till årsstämman ska utfärdas av partistyrelsen, åtföljas av en dagordning samt senast en månad i förväg på tillförlitligt sätt skickas till samtliga medlemmar som har rösträtt vid årsstämman. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna 3. Val av sekreterare 4. Val av justerare, tillika rösträknare 5. Godkännande av dagordningen 6. Godkännande av årsmötets utlysning 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsen föredrar verksamhetsberättelsen 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår 13. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 14. Förslag från styrelsen (propositioner) 15. Inkomna övriga förslag (motioner) 16. Val av ordförande 17. Val av styrelseledamöter, 2-6 st 18. Val av ersättare, 0-3 st 19. Val av minst en revisor och ersättare för denne 20. Val av valberedning och ordförande i denna, med uppgift förbereda val vid årsmöten 21. Övriga ärenden. 22. Mötets avslutande Vid årsstämman ska utöver sedvanliga formalia fastställas balans- och resultaträkningar, behandlas styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt beslutas om eventuell ansvarsfrihet för partistyrelsen. Årsstämman ska även välja ledamöter i partistyrelsen samt revisor/er.
5 §         Partistyrelse
Partistyrelsen ska bestå av en partiledare (tillika ordförande) som väljs på ett år samt ytterligare två till sex (2-6) ordinarie ledamöter samt högst tre ersättare. Ordförande väljs på ett år i taget, ledamöter på två år i taget, ersättare på ett år i taget. Styrelsen konstituerar sig själv och ska, förutom ordförande, minst bestå av en partikassör och en partisekreterare. Partiledaren, partikassören och partisekreteraren utgör partistyrelsens presidium och svarar för den politiska inriktningen medan partikassören och partisekreteraren svarar för partiets ekonomi respektive övriga organisation och administration. Styrelsen kan till sig adjungera ytterligare ledamöter utan förslags- och rösträtt, t.ex. en pressekreterare, medlemssekreterare och/eller en valsekreterare. Styrelsen beslutar om inträdesordningen för ersättarna och får inom sig göra fyllnadsval. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter inklusive eventuella ersättare är närvarande. En styrelseledamot som vill lämna sitt uppdrag ska meddela detta till styrelsen och en ersättare inträder då automatiskt som ordinarie ledamot av styrelsen. Det ankommer på ordförande eller vice ordförande att utfärda kallelse till styrelsemöte samt när så har skett, besluta vilka ärenden som ska behandlas där. Om årsstämman inte har fastställt medlemsavgiftens nivå ska partistyrelsen göra det i god tid före det nya kalenderårets ingång.
6 §         Firmateckning
Föreningens (partiets) firma tecknas av ordförande samt antingen partikassören eller partisekreteraren, var för sig eller i förening. Beloppsgräns för en person att teckna firma är SEK 5000.
7 §         Revision
Partiet ska ha minst en revisor som utses av årsstämman. Om revisorn är en fysisk person ska det även finnas en ersättare för revisorn. Om årsstämman finner det lämpligt kan flera olika revisorer med olika ansvarsområden utses, t ex en verksamhetsrevisor och en ekonomisk revisor. En revisor har rätt att löpande ta del av alla handlingar som avser föreningens ekonomi samt inför verksamhetsrevisionen även allt övrigt material som finns hos föreningen. Inför årsstämman ska allt relevant material vara överlämnat till revisorerna senast under januari månad och deras berättelse med ev. förslag till ansvarsfrihet ska avlämnas till styrelsen senast under februari månad. Styrelseledamöterna är var och en skyldiga att besvara frågor från en revisor samt i övrigt lämna sådant bistånd som gör revisionen möjlig att genomföra.
8 §         Mötesformer
Möten med partiets olika organ får hållas i digital form under förutsättning att alla ledamöters, medlemmars etc. möjligheter till medverkan kan säkerställas. De närvarande ska både kunna se och höra den som talar eller den som röstar och vid tekniska problem ska mötet ajourneras. Alla omröstningar ska ske öppet, utom vid personval om någon så begär. Föreningens protokoll får justeras digitalt och meddelanden till ledamöter och medlemmar får skickas elektroniskt om det sker på ett tillförlitligt sätt.
9 §         Nomineringsregler och valberedning
Partiets valsedlar ska fastställas av partistyrelsen. Om årsstämman har utsett en valberedning tillika nomineringskommitté ska densamma lämna förslag till valsedlar i partistyrelsen och särskilt svara för att kandidaterna är medvetna om vad uppdraget innebär, hur lång tid det omfattar och vilka krav det ställer. Om det är lämpligt får nomineringskommittén ordna rådgivande medlemsomröstning eller medlemsmöten som underlag för sina förslag.
10 §        Fullmäktigegrupp
Partiets fullmäktigegrupp består av alla ledamöter och ersättare som har valts in i kommunfullmäktige i Värmdö kommun på partiets fastställda listor. Partiledaren och den vice partiledaren utgör presidium i fullmäktigegruppen och har förslags- och rösträtt där oavsett plats i kommunfullmäktige. Om medlemskapet i partiet upphör så upphör även medlemskapet i fullmäktigegruppen, oaktat om det kommunala uppdraget kvarstår. Partigruppen ska eftersträva att uppnå enighet i politiska frågor efter en öppen debatt men inte rösta om politiska ställningstaganden. Vid nominering till kommunala nämnder och styrelser ska dock gruppen vid oenighet rösta, och omröstningsresultatet respekteras av samtliga. Sådana val ska beredas av partistyrelsen som lämnar förslag till fullmäktigegruppen. Partisekreteraren är självskriven sekreterare och rösträknare i fullmäktigegruppen. Om det förs protokoll vid fullmäktigegruppens möten ska dessa justeras av mötesordföranden.
11 §         Stadgeändring 
Ändring av partiets stadgar kan endast beslutas av årsstämman och då i enlighet med förslag som lämnas av partistyrelsen. Årsstämmans beslut ska i så fall fattas med två tredjedels majoritet på två av varandra följande årsstämmor.
12 §         Upplösning
Partiet kan upplösas efter beslut av årsstämman som då även ska besluta hur det ska förfaras med föreningens tillgångar. Bägge dessa beslut ska fattas med två tredjedels majoritet. Ett beslut om upplösning kan endast fattas av årsstämman på förslag av partistyrelsen.