Valfrihet

Valfrihet, en angelägen fråga för Skärgårdspartiet

Valfrihet innebär att man själv kan välja hur man ska handla i viktiga situationer, det är frihet från tvång och omständigheter som begränsar handlingsalternativen. Vem bestämmer vem som ska hjälpa dig i duschen och i andra vardagliga situationer när du blir gammal?
I vår kommun har valfriheten nedmonterats. Beslutanderätten har således flyttats från Värmdöborna till politiker och tjänstemän. Centralstyrningen och likriktningen praktiserades av tidigare moderatledda styre och har fortsatt även under nuvarande socialdemokratiskt ledda koalition

Vi tror att den som bor i Värmdö kommun är kapabel att fatta egna beslut. Kommunens skyldighet är att förse medborgarna med alternativa, bra val gällande deras vardag. Exempelvis ett rikt utbud av seniorbostäder, trygghetsboenden och andra alternativa bostadslösningar att välja mellan, kännetecknade av hög kvalitet. Skärgårdspartiet vill se en fri etablering av utförare så att man kan välja den utförare som man själv föredrar.

Skärgårdspartiet vill ha mer valfrihet, inte bara när det gäller hemtjänst och skola utan också i frågor som spänner över hela den kommunpolitiska paletten. Från hur vi bygger Värmdö, hur vi hanterar våra grönområden, våra öar, tätorter och glesbygd, till frågor som handlar om hur politiken interagerar med medborgarna i Värmdö. Vi tror på samtal och möten med medborgarna även mellan valen.

Valfrihet är att flytta makt från politiken till Värmdöborna. Att få välja sin hemtjänstutövare eller att välja vilken skola barnen ska gå i är att få mer makt över sitt liv och sin vardag. Därför är valfrihet en så viktig fråga för Skärgårdspartiet.

Rose-Marie Kronberg
Skärgårdspartiet
ers. Vård- och Omsorgsnämden