Flytta bandyplanen till Farstaborg och utveckla friställda ytor på Ekvallen för annan idrott

Motion till Kommunfullmäktige 2023-02-08

Det har vid flera tillfällen utretts om och hur Ekvallens idrottskluster kan utvecklas alternativt flyttas till helt andra platser för att i stället utnyttja området vid Ekvallen till att bygga bostäder. Området är i stort behov av upprustning och många delar har uppnått sin tekniska livslängd.
Kostnaderna för de förslag som tidigare diskuterats har varit omfattande samtidigt som behovet av att utveckla idrottsanläggningarna är mycket stort.

En av de stora utmaningarna med en ombyggnad av Ekvallen är att denna riskerar att gå ut över föreningarnas möjlighet att bedriva verksamhet under byggtiden. Det är hundratals barn och vuxna vars idrottsaktiviteter kommer att beskäras och i värsta fall ställas in medan nuvarande lokaler rivs och nya lokaler byggs. Samtidigt kan konstateras att Porslinskvarteren är en stadsdel där det är väldigt lite rörelse på kvällarna. Det kan till viss del upplevas otryggt att gå ensam. Således finns det ett behov av att skapa mer liv och rörelse i området för att öka attraktiviteten och tryggheten.

Lösningen på ovanstående utmaningar skulle kunna vara att flytta vissa delar av idrottsklustret på Ekvallen till Porslinskvarteren och Farstaborg. Då kan verksamheterna fortsätta i princip ostört under byggtiden, samtidigt som det blir fler barn och familjer som även kvällstid kommer att befinna sig i rörelse i områdena, vilket ökar tryggheten och attraktiviteten i bostadsområdet. En ytterligare fördel, som vi anser vara värd att utreda, är om det går att finansiera en del av investeringen genom att upplåta delar av nuvarande Ekvallen för bostäder, eller att kombinera idrottshallar med kulturverksamhet, bostäder eller arbetsplatser? Går det att använda en del av överskottsvärmen från frysanläggningarna till att värma upp omkringliggande fastigheter?

Skärgårdspartiet föreslår därför att det utreds om Farstaborg kan byggas om till kombinerad konstgräsplan och bandyplan och att nuvarande grusplan på Ekvallen används till att bygga nya inomhushallar för ishockey, handboll och tennis med mera. Nya idrottshallar skulle innebära bättre lokaler, fler träningstider och bättre sociala ytor.

Förslaget innebär att det mesta inom idrotten fortsatt lokaliseras till centrala Gustavsberg, samtidigt som det innebär möjligheter till en mer hållbar stadsutveckling inom området.

Med hänsyn till ovanstående föreslås

  • Att det utreds en flytt av bandyplanen från Ekvallen till Farstaborg och då i kombination med konstgräs, samt att bygga nya idrottshallar med hockeyrinkar, tennisbanor och för annan idrott på friställda ytor på Ekvallen, samt vad detta för med sig för möjligheter i övrigt.

Fredrik Zetterberg, Skärgårdspartiet

Lämna ett svar