Kommer kommunen att stödja bostadsbyggande i Skärgården

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Som ett led i att driva på utvecklingen av Möja driver företagarföreningen projektet ”Möjalyftet”. Projektet har finansierats av Länsstyrelsen, Regionen och Värmdö kommun och inleddes med en enkät som genomfördes under 2020. Enkäten gav ett tydligt svar att tillgången till bostäder är en mycket viktig del i Möjas utveckling.

Företagarföreningen valde då att gå vidare med ett brev den 1 dec 2020 till kommunen där man anmälde att man önskade disponera kommunens mark om tre hektar på Möja för bostadsbyggande.

I maj 2021 tog kommunstyrelsen beslut om åtgärder för en livskraftig skärgård. En punkt som beslutades var ”Möjligheterna att genomföra en öppen markanvisning på lämplig kommunal mark på kärnöarna utreds i syfte att främja bostäder för permanentboende” I beslutsunderlaget står det också ”om lokal acceptans finns för ett projekt kan kommunen utreda former för öppen markanvisning där kommunen äger mark”. Det står också att möjliga platser är på Möja eller Svartsö.

Som ett första steg i detta åtog sig Företagarföreningen att vidtala markgrannarna till kommunens mark för att utreda ” lokal acceptans”. Merparten av berörda markgrannar har kontaktats och dessa har visat ett positivt intresse för att kommunens mark skulle bebyggas med bostäder.

Efter det hände ingenting. Trots det ambitiösa beslutet i KS. Detta då de styrande politikerna inte visade någon vilja att hjälpa till och avsatt medel till att driva den process som behövs för att projektet skall kunna disponera marken. Viljan saknades trots olika konkreta erbjudanden. Det framkom då också att de styrande politikerna föredrog befolkningstillväxt på fastlandet framför befolkningstillväxt på öarna.

Vid en fråga till dåvarande kommunstyrelseordförande på Kommunfullmäktige den 27 april 2022 blev svaret att gå vidare med detta inte var aktuellt för tillfälligt. Svaret var också att man alldeles nyligen tagit beslut på en planprioritering och att olika detaljplaner behövts plockas bort för att matcha den infrastruktur som finns.

  • Kommer kommunstyrelsen att ta tag i detta nu och gå vidare med de planer som har påbörjats av företagarföreningen på Möja?
  • Om så är fallet, när kommer detta att ske?

Fredrik Zetterberg, Skärgårdspartiet

Lämna ett svar