Det första halvåret

Vad har vi lyckats med?
…….och vad vi kan göra bättre!

Ladda ner detta som pdf

Så här drygt ett halvår efter valet så är det många som undrar hur det har gått för Skärgårdspartiet. Har vi lyckats få in en fot i politiken, vilka frågor har vi lyckats lyfta och hur har vi nått ut med budskapen.

Våra platser efter valet

Vid valet fick vi en ordinarie plats och två ersättarplatser i Kommunfullmäktige. Det kan tyckas lite. Men då ska man komma ihåg att det är första gången det kommer in ett nytt lokalparti i Värmdö:s fullmäktige.

Skärgårdspartiet har också genom en teknisk valsamverkan fått möjlighet till insyn och deltagande i diskussioner i Kommunstyrelsen, Grundskole-nämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Värmdö hamnar AB.

Det är en mycket bra början och en bra plattform för att driva våra frågor.

Exempel på motioner vi lagt

Motion om att flytta bandyplanen till Farstaborg och utveckla ytorna på Ekvallen för annan idrott.
Skärgårdspartiet föreslår att det utreds om Farstaborg kan byggas om till kombinerad konstgräsplan och bandyplan och att nuvarande grus-plan på Ekvallen används till att bygga nya inomhushallar för ishockey, handboll och tennis med mera. Nya idrottshallar skulle innebära bättre lokaler, fler träningstider och bättre sociala ytor.

Motion om en extern granskning av Socialtjänsten.
Inom Skärgårdspartiet är vi inte övertygade om att en verksamhet kla-rar av att granska sig själv. Det är ofta svårt att lyfta på alla stenar och orka vara transparent även när obehagliga sanningar ”dyker upp”.

Motion om en gång– och cykelväg på Djurö.
Vi har lagt en motion om att förvaltningen på nytt får i uppdrag att ta tag i frågan och samtidigt tittar på om det är möjligt att förlänga gång- och cykelvägen från Byns gård till badplatsen ”Brantis”. Man ska inte nöja sig med att avsluta uppdraget för att det är svårt!

Motion om att starta en gymnasiesärskola på Värmdö
Vi föreslog att möjligheten att starta en gymnasiesärskola på Värmdö skulle utredas. Vi tror att kommunen har bra förutsättningar för att, tillsammans med förenings- och näringsliv, ta fram ett attraktivt skoler-bjudande. Efter motionen så har beslut tagits att starta en gymnasie-särskola för den individuella linjen. Vi kommer att fortsätta driva frå-gan om linjer med riksintag.

Exempel på frågor vi ställt i fullmäktige

 • Fråga om kontroll och risk för jäv i Värmdö hamnar
 • Fråga om vi får vår närpolis tillbaka
 • Fråga om bolagskonstruktion och om överskott i kommunens
 • bolag ska stötta badbolagets underskott
 • Fråga om bristen på fungerande informationstavlor i
 • Stavsnäs Vinterhamn
 • Fråga om bristen på dialog inför beslut om införande av
 • särskolegymnasium
 • Fråga om extern granskning av Värmdös socialtjänst
 • Fråga varför det måste vara så mycket kalk i dricksvattnet
 • Fråga om när vi får våra trygghetsvandringar tillbaka

Bli medlem